« Previous
Next »

VI gł.d estetyki i zabawy według Tolmana [Irreligia] / VI Hunger for Aesthetic and Play according to Tolman [Irreligion]

2002, 200x150cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

2002, 200x150cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas