« Previous
Next »

Tadeusz Brudzyński inwigilowany przez kobiety / Tadeusz Brudzyński Under Surveillance by Women

1981, 70x210cm, olej na płótnie / oil on canvas

1981, 70x210cm, olej na płótnie / oil on canvas

Kształt, w jaki ułożył się rozporek w kalesonach kolegi (długich białych) został rozpoznany jako cipa (ale i rozporek i oczy i usta i niektóre pestki; ten kształt zaledwie coś przypomina) i został powtórzony, tak jak fale radiowe na rysunku, i zderzony z kształtem p.łkoli, dolnej linii pośladków i dolnej linii piersi. Linie fal przenikają się, tworząc wzór, który w polu białej sylwetki kolegi na czarnym tle jest czarny, a w pozostałej przestrzeni obrazu jest w trzech podstawowych kolorach na czarnym tle. Ta inwigilacja, prześwietlanie, przenikanie, coś co można traktować jako „narzędzie do ingerowania w życie prywatne a także tajny nadzór nad osobą” jest podejmowana przez rodzaj bezimiennej, bezosobowej grupy kobiet w 1981 roku. // The shape of my friend’s fly in his pants (long white) has been recognized as a cunt (and a fly and eyes, and mouth, and some seeds, this shape just resembles something), and was repeated just as radio waves in the drawing, and confronted with the shape of half circles, the bottom line of the bottom and the bottom line of breasts. Wave lines interpenetrate, forming a pattern that in the white field of the friend’s silhouette against the black background is black, and in the rest of the space is available in three basic colours against theblack background. This surveillance, screening, penetration, something that can be treated as “a tool to interfere in the private life and secret surveillance of a person” is taken by a kind of nameless, faceless group of women in 1981.