« Previous
Next »

Obraz publicystyczny / Journalistic Picture

1981, 136x136cm, tempera jajkowa

1981, 136x136cm, tempera jajkowa

Odsłona pewnej interferencji, nałożenia się dwóch fal, fali krzyża i fali swastyki, a może po prostu przejście od krzyża do swastyki przez wszystkie stadia wynikające z kombinacji na ich ramionach. To jest obraz odnoszący się do momentu w 1981 roku, gdy ujawniło się prawie wszystko co jest pod pokrywką, wszelkie stowarzyszenia i drużyny o narodowejskautowskiej- religijnej-quasifaszystowskiej teraz nieskrywanej ale przedtem długo ukrywanej proweniencji. // A stage of a certain interference, two waves overlapping, the wave of the cross and the wave of the swastika, or maybe simply going from the cross to the swastika through all the phases resulting from the combination of their arms. This is a picture referring to the moment in 1981, when almost everything under the lid was revealed, all the associations and teams of national scout-religious-quasifascist, now undisguised but before long concealed, provenience.