« Previous
Next »

Dusza krewnego opuszcza ciało / A Relative’s Soul Leaving the Body

1984, 136x136cm, tempera jajkowa

1984, 136x136cm, tempera jajkowa

To prawie jedyny obraz malowany w Niemczech o polskim tytule. Opieka nad zmarłym trwa tyle ile malowanie obrazu (tydzień?). Umarł wtedy Czesław, mój krewny, który tym się wyróżniał według mnie, że przez całe swoje życie był popychany, a nie stracił skromnej i ofiarnej (gotowy do poświęceń, oddany), dumnej i poczciwej fizjonomii. Mieszkał w Kielcach u mojej babci w kuchni i oprócz pracy magazyniera, w której się spełniał, rozwi.zywał krzyżówki. Cała duża kuchnia na Kilińskiego pełna zeszytów krzyżówek ułożonych w stosy pod ł.żkiem, na szafie, w wielu innych miejscach. // It’s almost the only picture painted in Germany with a Polish title. Taking care of the deceased takes as much time as painting a picture (a week?). Czesław then died, my relative, who stood out, in my opinion, with the fact that all his life he was pushed and did not lose a modest and self-sacrificing (ready to sacrifice, dedicated), a proud and good-natured physiognomy. He lived in Kielce at my grandmother’s in the kitchen and in addition to working in a warehouse, where he found fulfilment, he solved crossword puzzles. All the large kitchen in Kilińskiego Street was full of crossword notebooks stacked under the bed, in the closet, and in many other places.