« Previous
Next »

Co? Zobaczenie – Czym? Kątem-Perspektywą [Stanisław Grochowiak pod kątem] / What? Sight – With What? With an Angle – Perspective [Stanislaw Grochowiak at an Angle]

2000, 230x180cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

2000, 230x180cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

Na stole leżała notatka, szkic, patrzyłem na notatkę-szkic pod kątem, był tam rysunek podobizny Stanisława Grochowiaka, którego wiersze zawsze lubiłem, [to poczucie przeszkadzającego włosa w ustach i przenikliwość aż do delirium]. // There was a note, a sketch on the table, I looked at the note, the sketch at an angle, there was a likeness of Stanisław Grochowiak, whose poems I’d always liked [this feeling of a hair disturbing in the mouth and penetrating power to delirium]. Może ważne, że w obrazach cyklu Co? Kto? – Czym? Kim? daną parę kategorii losowałem za każdym razem za pomocą rzutu strzałką w tablicę, na której pionowo i poziomo spisane były te same kategorie, grupy kategorii, środki sztuki wizualnej, imiona, marki, style. // Perhaps it’s important that in the paintings of the cycle: What? Who? – With What? With Whom? I drew a given couple of categories each time throwing a dart at the board, in which the same categories, category groups, measures of visual art, names, brands, styles were written down horizontally and vertically.