« Previous
Next »

Co? Światło – Czym? Ironią [Tabela] / What? Light; What by? Irony [Tabular Form]

2000, 180x230cm, tempera jajkowa

2000, 180x230cm, tempera jajkowa

Za pomocą rzutu strzałk. wylosowałem parę kategorii Co? Światło – Czym? Ironią. Bardzo trudne zadanie próbowałem rozwiązać budując dystans (ironię?) za pomocą innej tabeli podobnej co do zasady. Tabelę tworzą poziomo i pionowo wypisane barwy widma (.wiatła): czerwony; pomarańczowy; żółty; zielony; niebieski; indygo; fiolet. W powstałych polach otrzymujemy Co? czerwony; pomarańczowy; żółty; zielony; niebieski; indygo; fiolet – Czym? czerwonym; pomarańczowym; ż.łtym; zielonym; niebieskim; indygo; fioletem. Każdy kolor malowany za każdym razem innym kolorem i w 49 polach każdy malowany każdym. Ostatecznie okazało się, że można każdy kolor po kolei malować za pomocą każdego koloru. // By throwing a dart I drew the pair of categories. What? Light – With what? Irony. I was trying to solve a very difficult task by building distance (irony?) with the use of another table similar in principle. The table is made by both horizontally and vertically written colours of the spectrum (light): red; orange; yellow; green; blue; indigo; violet. In the generated fields we get What? red; orange; yellow; green; blue; indigo; violet – With what? with red; with orange; with yellow; with green; with blue; with indigo; with violet. Each colour painted with a different colour each time and in 49 boxes, each painted with each. Eventually, it turned out that you can paint any colour with any colour one after another.