« Previous
Next »

3:5:8 Lewosławie, 1998 / UnOrthodoxy

1998, 180x148cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

1998, 180x148cm, tempera jajkowa na płótnie / egg tempera on canvas

Lewicowość i żarliwość [religijna, w sensie proponowania nowej religii] Strzemińskiego. Jego pożyczone od architektonicznych kompozycji przestrzennych Kobro proporcje 3:5:8, wytropione w baroku, używane przez Strzemińskiego w architektonach (architekton czerwono-zielony w tle). Swoją drogą ten wła.nie architekton namalowany na ścianie Instytutu Głuchych na Placu Trzech Krzyży w Warszawie istniał bardzo wiele lat, dopóki nie zniszczył go dostawiony hotel Sheraton. Serafin świadek i strażnik wysokich rejonów, adorujący (na Ikonach) momenty objawień najwyższych. Obraz konsekwentnie budowany według proporcji 3:5:8. Tak więc na efekt unistyczny składa się proporcja i gama (na przemian czerwień i zieleń podmalowana pod czernie i zieleń pod czerwień i czerwień pod zieleń) jednoczące niejednorodne elementy. // Strzemiński’s leftism and passion [religious, with respect to proposing a new religion]. His proportions 3:5:8 borrowed from Kobro’s architectural spatial compositions, traced in the Baroque period, used by Strzemiński in architectonic compositions (red and green architectonic compositions in the background). By the way, this architectonic composition painted on the wall of the Institute of the Deaf at Three Crosses Square in Warsaw existed many years, until it was destroyed by the Hotel Sheraton. The seraph – the witness and guard of the high areas, adoring (in the icons) the moments of highest revelation. The picture consistently constructed in accordance with the proportion of 3:5:8. Thus, the unistic effect consists of proportions and ranges (alternating red and green against the black and red background and green against red and red against green) unifying composite elements